D. Francisco Javier Balado Teijeiro, Alcalde-Presidente do Concello de Castro de Rei (Lugo).
Vista a Resolución da Xefa Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo de data 9 de xuño de 2020, que tivo entrada no concello o 10 de xuño de 2020 (rexistro de entrada núm. 1.032), pola que se resolve conceder, ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, unha subvención para a contratación de 2 persoas para o fomento do emprego no medio rural APROL RURAL, para a realización da obra/servizo que se detalla