CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO CONCELLO DE CASTRO DE REI. (PROGRAMA FOMENTO EMPREGO 2021 DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS)
Mediante Decreto de Alcaldía, nº 616 de 19 de outubro de 2021, prestouse aprobación ás bases que rexerán a contratación de catro peóns de servizos múltiples mediante a contratación laboral temporal e a súa convocatoria, mediante publicación no xornal El Progreso, así como na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios, para que os interesados poidan presentar as solicitudes no prazo de 10 días hábiles, a contar dende o seguinte a publicación do anuncio neste xornal (as solicitudes e demais requisitos atópanse na páxina web do concello).
O Alcalde
Francisco Javier Balado Teijeiro.

Decreto

NOMEAMENTO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E DATA DE CONVOCATORIA DE PROBAS

PROBAS SELECTIVAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CATRO
PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO CONCELLO DE CASTRO DE REI CON CARGO
AO PROGRAMA “FOMENTO DO EMPREGO 2021” DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LUGO

Modelo Solicitud

Decreto de Admitidos y Excluidos 

Decreto Nombramiento Contratados

Convocatoria

Acta de Publicación de las pruebas